Čo hovorí cenzus z roku 1828 o našich predkoch?

Jedným zo základných dokumentov pri bádaní o rodokmeni, sú sčítania ľudu, iným slovom cenzus. V predošlom článku sme si rozobrali život Draveckých z Kurimian podľa toho, čo o nich bolo zaznamenané v cenzuse z roku 1869, v tomto článku sa sústredíme na našich o dve generácie starších predkov. Základom nám bude sčítanie ľudu v roku 1828.

Dianie v roku 1828

V tomto roku sa narodil Jules Verne, ale aj Pavol Dobšinský. Svet sa rozlúčil s hudobným skladateľom Franzom Schubertom. V ďalekej Amerike sa stal prezidentom Andrew Jackson ako prvý prezident z južanských štátov. A Rusko vyhlásilo vojnu Turecku. Čo sa však dialo na našom území?

V Uhorsku vládol František I. Habsburský a Kurimany si v tomto roku pripomínali 530. výročie od prvej písomnej zmienky. No o žiadnej slávnosti pri tejto príležitosti sme sa nedočítali. Vlastne, silno pochybujeme, že to bola vôbec téma medzi miestnymi obyvateľmi. Obyvatelia Kurimian boli do jedného roľníci, starali sa o svoje či pánske pozemky. Chovali dobytok, aby mali ako obhospodáriť polia. To všetko preto, aby sa vedeli ustravovať a aj platiť desiatok pánovi. Medzi ľuďmi to začalo vrieť, nespokojnosť s postavením v spoločnosti bola čoraz väčšia. Napätie vypuklo v roku 1831 pri roľníckom povstaní, ku ktorému taktiež dopomohla epidémia cholery.

V roku 1828 je v Kurimanoch jedna usadlosť patriaca Draveckým

Fotokópia titulnej zložky archívu z Cenzusu 1828

Cenzus z roku 1828 sa opäť zameral len na hlavy rodín a súpis majetku. Našťastie, aj v tomto prípade sa dá spoľahnúť na stránku Familysearch.org, kde sme záznamy z Kurimian našli. Hlavou rodiny je Matej Dravecký a keďže je uvedený v kolónke daňovník vo veku 18-60 rokov, dá sa dedukovať, že Matej sa nenarodil skôr ako v roku 1768. Náš predpoklad, že sa narodil v roku 1770, ako vychádza zo záznamu o jeho úmrti, može byť teda správny. Sčítací hárok hovorí o tom, že v domácnosti žijú 2 dospelé osoby vo veku 18-60 rokov. Tlačivo ešte uvádza, že v domácnosti je jeden človek vedený ako roľník. Ako tomu porozumieť?

Cenzus 1828, sčítací hárok 1, Kurimany

Podľa Geni.sk sa záznam má čítať tak, že z dvoch osôb v domácnosti je 1 roľník. Z toho vypýva, že sa tým myslí Matej. Je preto záhada, prečo je kolónka počet synov (filii) prázdna.

S istotou vieme, že v Kurimanoch žil Ján Dravecký, ktorému sa v roku 1831 narodil syn Ján. Rovnako máme záznam z roku 1829 o sobáši Jána Draveckého a Kataríny Hudak, obaja mali v čase sobáša 24 rokov. V roku 1828 mal tento Ján okolo 23 rokov. Nevedno, prečo sa v záznamoch v kolónke syn neuvádza.

Matej mal aj dcéru Helenu, narodenú v roku 1795. Vieme o nej, že v roku 1823 mala svadbu s Michalom Cehulom. V čase cenzusu teda už bývala u manžela a preto v sčítacích hárkoch o nej nie je zmienka.

Ešte vieme, že v roku 1814 sa v Kurimanoch narodil Jozef Dravecký, ktorého otec je Matej a matka je Žofia. V roku 1828 mal Jozef len 14 rokov, takže census ho nezaznamenal.

Jozefov matka zomrela v roku 1814 a vieme, že Matej sa v tom istom roku zosobášil s Máriou. Je teda dosť možné, že druhá osoba zaznamenaná v hárku je práve ona. Viac o tejto rodine, prvej v Kurimanoch, píšeme v článku Prví Draveckí v Kurimanoch prišli medzi rokmi 1771 a 1814.

Majetky

Sčítaci hárok ukazuje, že Matej Dravecký vlastnil jeden dom podliehajúci súpisu. Ďalej sa dozvedáme, že tento roľník sa staral o 44 a 1/3 pôdy pre obilie (nateraz nám nie je známe, v akých jednotkách to je uvádzané). Zo všetkých sedliakov mal Matej najmenšiu plochu lúky (vlastnej alebo panskej, o ktorú sa staral). Kým všetci ostatní roľníci jej majú 4/8, Matejovi pripadá 2/8.

Cenzus 1828, sčítací hárok 2, Kurimany

Nasledujúce strany sčítacieho hárku hovoria o tom, že Matej vlastnil jednu kravu a 2 ťažné (jazdecké) kone staršie ako 3 roky. Z malých domácich zvierat mal na dvore jednu viac ako jednoročnú ošípanú.

Za samotným súpisom nasledujú stránky s uvedením richtára a prísažných, ktorí poskytovali niektoré údaje o obci, sumár údajov, poznámky o situácii v obci a na záver nájdeme podpisy a odtlačky pečatných prsteňov úradníkov.

Cenzus 1828, podpis sčítacieho hárku

Kurimiansky cenzus 1828 bol vyhotovený za prítomnosti richtára Jána Falku, prísažného Mateja Polláka a roľníkov Martina Hradiského, Mateja Draveckého a Michala Černeckého. Spomínaní roľníci predstavovali „starších“ z obce, ktorí svedčili pri tomto cenze, požívali teda istú dôveru. Matej nepatril medzi majetných (podľa súpisu mal málo lúk, málo domácich zvierat). Podľa čísla záznamu v hárku býval v poslednej usadlosti obce, čo naznačuje, že sa prisťahoval do dediny ako posledný z roľníkov. Napriek tomu mal medzi obyvateľmi takú dôveru, že ho prizvali ako svedka tohto súpisu.

Vieme, že Matej Dravecký, narodený v roku 1770, bol prvým Draveckým v Kurimanoch. Patril medzi roľníkov, ako všetci obyvatelia malej dediny. Ako môžeme vidieť podľa cenzusu z roku 1869, gazdoval so svojimi potomkami dobre, lebo jeho majetok sa rozrástol. Ale o tom sa už dočítate v článku Ako žili naši priami predkovia na konci 19. storočia?