Rodový erb a pečať

Erb rodu Draveczky

Tak, ako každá aristokratická rodina v Uhorsku, aj Dravecký mali svoj rodinný erb a na jeho základe vyrobené pečatné prstene. Pôvodný erb vychádzal z erba rodu Tlukových. Jeho originál je farebne zakreslený v rodinnej kronike z roku 1645.

Neskôr bol erb viac krát zmenený, boli do neho pridávané nové prvky. Tie často pochádzali z erbov iných vážených uhorských rodín, s ktorými boli Dravecký rodinne previazaní.

Zo staršej nemeckej a maďarskej literatúry sa nám zachovalo niekoľko slovných opisov a zobrazení pôvodného erba, ako i erba baróna Gabriela Draveczkého. Na základe týchto opisov a zobrazení, ako i kresby erba v rodinnej kronike, sme sa pokúsili erb zrekonštruovať – viď nákres vpravo.

Hlavným motívom pôvodného erba je drevená nádoba, z ktorej vyrastá rozkvitnutá biela ľalia. Po jej stranách vyrastá 10 nerozkvitnutých ľalií (z každej strany po päť). Štít je v modrej farbe. Nad ním je vojenská helma so zlatou mriežkou. Nad helmou je zlatá koruna, z ktorej vyčnievajú a vo vetre vejú tri pštrosie pierka: dve zlaté a v strede modré. V pozadí je nosná známka v zlato-modrej farbe.

Erb baróna Gabriela Draveczkého z roku 1779 obsahuje ďalšie prvky, ako je napríklad kríž svätého Štefana, ktorý barónovi udelila kráľovna Mária Terézia. Drevená nádoba bola nahradená zlatým vedrom a umiestnená na nesprávne zakreslenom podklade.

Erb Draveczkých z Gálospetri

V sedmohradskom Gálospetri sme objavili ďalšie zobrazenie erba rodiny Draveczkých. Keďže tento erb bol spracovaný na mramorovej doske, je ťažké na ňom pozorovať detaily. Napriek tomu je viditeľne odlišný od ostatných erbov v počte a spôsobe zobrazenia ľalií. Z nádoby tu vyrastá rozkvitnutá ľalia a po jej oboch stranách je po šesť púčikov ľalie na dvoch stonkách – ide pravdepodobne o schématické, zjednodušené vyobrazenie nerozkvitnutých ľalií po stranách.

Erb rodiny Tluk von Toschanowitz

Podarilo sa nám získať čierno-biely náčrt erba rodiny Tluk von Toschanowitz. Aj tento erb vychádza z pôvodného erba rodiny Tlukových a od erba Draveczkých sa líši hlavne v spôsobe vyobrazenia ľalií.

Erb Spišskej župy

Dôležitosť rodiny Draveczkých dokazuje aj skutočnosť, že symbol rodiny – ľalia, je súčasťou historického erba Spišskej župy. Štít tohoto erba je rozdelený na štyri časti. Vpravo hore, v červenom poli, je zlatý lev (znak rodiny Thurzó). Vľavo hore, v modrom poli, je strieborný jednorožec so zlatou korunou pod prednými labami (symbol rodiny Korotnoky). Vľavo dole, v červenom poli, je na zelenom kopci zlatá koruna, za ktorou je strieborná horská koza so zlatými rohmi (erb rodiny Berzeviczy). No a napokon v pravom dolnom rohu, v modrom poli, je zlatá ľalia ako symbol rodiny Draveczkých.

Galéria: Erb rodu Draveczky