Imrich Draveczky

Nasledujúci email sme dostali od pána Jozefa Draveckého, bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Lotyšsku a Vatikáne:

Imrich Draveczky

Všetkým autorom vynikajúcich stránok www.dravecky.org želám šťastný Nový rok 2005 a pripájam digitalizovanú fotografiu nášho menovca, ktorú som dostal asi pred 20 rokmi od svojej študentky, údajne je to reprodukcia obrazu v múzeu v Levoči. Na rube fotografie je pečiatka “(C) Fotografovala OĽGA ŠILINGEROVÁ SNM BRATISLAVA – HRAD ČSSR” a bol pri nej lístok s textom: “Imrich Dravecký, assesor od 1731 v župnej stolici, pochádzal zo starej šľachty predikát od Spišských Draviec. Boli známi v 18.stor. Imrich, František, Gašpar, Štefan. Inf. Dr. Chalupecký Levoča.”

Wishing a Happy New Year 2005 to all the authors of the excellent web pages www.dravecky.org and attaching a digitalized photograph, said to be a reproduction of a picture in the museum in Levoča, of a holder of our family name that I received some 20 years ago from a student of mine. On the reverse of the photo, there is an ink stamp reading “(C) Photographed by OLGA ŠILINGEROVÁ Slovak National Museum BRATISLAVA – CASTLE ČSSR” and a piece of paper was attached to it with the text: “Imrich Dravecký, assessor from 1731 in the county court, coming from old nobility, predicate from Spišské Dravce. Imrich, František, Gašpar, Štefan were known in 18th century. Information by Dr. Chalupecký, Levoča.”

S pozdravom – With best regards
Jozef Dravecký

Za správu a fotografiu ďakujeme!